• Αχιλλέας
  • Κάμπος
  • Ατσίτσα
  • Ατσίτσα


Αγαπητοί δημότες και επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στον ανανεωμένο ιστότοπο του Δήμου Σκύρου που δημιουργήσαμε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την έγκυρη ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών...ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΣΚΥΡΟΥ ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Σκύρος 12-8-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 200

ΚΟΙΠΑΠ

Ταχ. Δ/νση: ΣΚΥΡΟΣ 34007

Τηλ.: 2222350343

Φαξ: 2222091716

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης  μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ   (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Σκύρου, που εδρεύει στο Δήμο Σκύρου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Δήμου Σκύρου «Παιδεία-Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη» (ΚΟΙ.Π.Α.Π.) (ΦΕΚ 151/29.1.2013, τ.Β΄)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Του ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙΠΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δήμου Σκύρου ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΚΟΙΠΑΠ), που εδρεύει στη Σκύρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ Παιδεία-Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη (ΚΟΙΠΑΠ) Δήμου Σκύρου

ΣΚΥΡΟΣ

ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 14-8-2016

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία ή

Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής εκπαίδευσης ή ειδικής

Αγωγής με κατευθύνσεις α)Νηπιαγωγού είτε β)Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ)ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας .

Oι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65  ετών.

 


ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για όλες τις θέσεις, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου της νήσου Σκύρου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκύρου, Τ.Κ.34007 Σκύρος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κας  Βαλασσοπούλου Ελένης  (τηλ. επικοινωνίας: 2222350308) εντός  προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών ( 26-8-2015 έως 4-9-2015), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  του Δήμου Σκύρου, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ

Κουκοβίνου Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ »

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ »

Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 118/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3669/08, και το πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών  με αρ. πρωτ. 4446/04-08-2015 , αποτελούμενη από τους:

1)   Σκαλτσάρη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής υπηρεσίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού,

2)   Γεννηματά Δημήτριο, Υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικής υπηρεσίας, ως τακτικό μέλος,

3)   Γκαμπλιά Παρασκευή, Υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικής υπηρεσίας, ως τακτικό μέλος

 

προκειμένου να διενεργήσει τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ »

με την από 05-08-2015   Περίληψη Διακήρυξης του Δημάρχου Σκύρου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών δεν απουσιάζει κανείς, η Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού στις 09:30 π.μ.. Στην επιτροπή Διαγωνισμού συμμετείχε η εκπρόσωπος του ΤΣΜΕΔΕ Φεργάδη Σοφία.

Στις 10:00 π.μ., ώρα λήξης αποδοχής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των προσφορών.

 

το διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι ενδιαφερόμενοι που καταγράφονται κατά σειρά προσέλευσης στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/ΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΤΑΞΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Μάστορης Δημήτριος

2

Κ/ΞΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Στράτος Βασίλειος

3

Κ/ΞΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Βαλσαμάκης Τιμόθεος

4

GEOGENESIS ΑΕ

 

3η ΟΙΚ

3η Η/Μ

 

Ανέστης Φραγκούλης

5

ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

 

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Σκόνδρα Φωτεινή

6

ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΕ

 

3η ΟΙΚ

3η Η/Μ

 

Βαρελάς Χρήστος

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής, των  οποίων η κατάθεση  έγινε είτε από τον εκπρόσωπο των Κ/Ξων (με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε από τους κοινοπρακτούντες, η Ε.Δ άρχισε την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και ακολούθως τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και την ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μέση έκπτωση), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08 και τη διακήρυξη.

Στη συνέχεια η επιτροπή, ταξινόμησε τις προσφορές σύμφωνα με τη μέση έκπτωση, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

Κ/ΞΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

47,38%

 

141.273,93

 

2

 

GEOGENESIS ΑΕ ΑΦΟΙ

 

45,02%

 

147.628,80

 

3

Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 

41,48%

 

157.117,50

 

4

ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΕ

36,26%

 

171.132,52

 

5

ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

 

30,21%

 

187.383,54

 

 

 

Για κάθε διαγωνιζόμενο συμπληρώθηκε έντυπο της Υπηρεσίας για την πληρότητα των τυπικών δικαιολογητικών Παράρτημα Α και  Παράρτημα Β για την οικονομική προσφορά.

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν υπολογίσει τη μέση έκπτωση. Η Ε.Δ αφού έκανε τις απαιτούμενες πράξεις για τον υπολογισμό της, προέβη στον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών όπου όλες βρέθηκαν ομαλές και ακολούθησε το στάδιο ελέγχου  των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας. Κατά τον  έλεγχο αυτών, διαπιστώθηκε  ότι :

Οι  προσφορές ήταν όλες πλήρεις από άποψη τυπικών δικαιολογητικών και έγιναν δεκτές

Με τα υπ. αριθμ. 4826/25-8-2015 έγγραφο ζητήθηκε η επιβεβαίωση εγκυρότητας των  εγγυητικών επιστολών καλής συμμετοχής από Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ  Χαλκίδας , Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ  Αγρινίου.  Για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Αττικής πραγματοποιήθηκε  αυθημερών ηλεκτρονικός έλεγχος

Με τo υπ. αριθμ. 4829/25-8-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Αγρινίου, και με το υπ. αριθμ.1019/25-08-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Χαλκίδας, τα οποία παρελήφθησαν μέσω φαξ από το Δήμο Σκύρου στις 25-08-2015  επιβεβαιώθηκε η εγκυρότητα των  εγγυητικών επιστολών καλής συμμετοχής των διαγωνιζόμενων στη δημοπρασία του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ »

 

Ακολούθησε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας, με την οποία γνωστοποίησε στους διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή.

Οπότε, σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η Κ/ΞΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέση έκπτωση 47,38%.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  (και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skyros.gr) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και τυχόν υποβολή ενστάσεων για πέντε ημέρες. Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. διαβιβάζει το πρακτικό και τη γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή.

 

Η Επιτροπή                                           Η εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Σκαλτσάρη Σπυριδούλα                                                         Φεργάδη Σοφία

 

Γεννηματάς Δημήτριος

 

 

Γκαμπλιά Παρασκευή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΗΝ "ΦΟΥΡΚΑ" ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥΣ ΚΑΙ...ΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκύρος 24-08-2015

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                               Αρ. πρωτ.

ΔΗΜΟΣ  ΣΚΥΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ  Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

Στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκύρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα , 24 Αυγούστου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. η επιτροπή διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την 105/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Ν. 3669/08, και το πρακτικό κλήρωσης που διενεργήθηκε στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με αρ. πρωτ. 4168/20-07-2015 , αποτελούμενη από τους:

1)   Σκαλτσάρη Σπυριδούλα, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής υπηρεσίας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού,

2)   Γκαμπλιά Παρασκευή, Υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικής υπηρεσίας, ως τακτικό μέλος

3)   Γεννηματά Δημήτριο, Υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικής υπηρεσίας, ως τακτικό μέλος,

προκειμένου να διενεργήσει τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την εκτέλεση του έργου:

««ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

με την από 30-07-2015 με αρ. πρωτ. 4349 Διακήρυξη του Δημάρχου Σκύρου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριών μελών δεν απουσιάζει κανείς, η Πρόεδρος της επιτροπής κήρυξε την έναρξη του διαγωνισμού στις 09:30 π.μ.. Στην επιτροπή Διαγωνισμού συμμετείχε η εκπρόσωπος του ΤΣΜΕΔΕ Φεργάδη Σοφία.

Στις 10:00 π.μ., ώρα λήξης αποδοχής προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των προσφορών.

 

το διαγωνισμό έλαβαν μέρος οι ενδιαφερόμενοι που καταγράφονται κατά σειρά προσέλευσης στον πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κ/ΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΤΑΞΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Μάστορης Δημήτριος

2

ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Σκόνδρα Φωτεινή

3

Κ/ΞΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Τούσης Βασίλειος

4

Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

2η ΟΙΚ

Α1 Η/Μ

 

Τζάνης Παναγιώτης

5

ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Τσάμαρη Σοφία

6

GEOGENESIS ΑΕ

3η ΟΙΚ

3η Η/Μ

 

Φραγκούλης Ανέστης

7

Κ/ΞΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2η ΟΙΚ

2η Η/Μ

 

Στράτος Βασίλειος

8

ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΕ

3η ΟΙΚ

3η Η/Μ

 

Βαρελάς Χρήστος

9

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ

4η Η/Μ

4η Η/Μ

 

Κοκκίνης Ευστάθιος

10

ΑΝΑΒΑΣΙΣ AE

2η ΟΙΚ

Η/Μ

 

Σφέτσιος Δημήτριος

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής, των  οποίων η κατάθεση  έγινε είτε από τον εκπρόσωπο των Κ/Ξων (με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) είτε από τους κοινοπρακτούντες, η Ε.Δ άρχισε την καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής και ακολούθως τη διαδικασία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και την ανακοίνωση των επιμέρους στοιχείων τους (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και μέση έκπτωση), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3669/08 και τη διακήρυξη.

Στη συνέχεια η επιτροπή, ταξινόμησε τις προσφορές σύμφωνα με τη μέση έκπτωση, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

1

Κ/ΞΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

43,82%

145.285,08

2

ΑΦΟΙ ΒΑΡΕΛΑ ΑΕ

43,23%

146,806,92

3

Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

38,41%

159.280,47

4

GEOGENESIS ΑΕ

35,03%

168.031,10

5

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΕ

33,34%

172.385,33

6

Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

33,09%

173.053,15

7

ΑΙΡΚΑΜ ΑΤΕ

28,88%

 

186.516,36

 

8

ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

24,48

195.300,17

9

ΑΝΑΒΑΣΙΣ AE

19,21%

208.950,58

 

10

Κ/ΞΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ - ΤΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

05,00%

245.689,65

 

 

Για κάθε διαγωνιζόμενο συμπληρώθηκε έντυπο της Υπηρεσίας για την πληρότητα των τυπικών δικαιολογητικών Παράρτημα Α και  Παράρτημα Β για την οικονομική προσφορά.

Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, οι περισσότεροι διαγωνιζόμενοι δεν είχαν υπολογίσει τη μέση έκπτωση. Η Ε.Δ αφού έκανε τις απαιτούμενες πράξεις για τον υπολογισμό της, προέβη στον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών όπου όλες βρέθηκαν ομαλές και ακολούθησε το στάδιο ελέγχου  των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας. Κατά τον  έλεγχο αυτών, διαπιστώθηκε  ότι :

Οι  προσφορές ήταν όλες πλήρεις από άποψη τυπικών δικαιολογητικών και έγιναν δεκτές

Με τα υπ. αριθμ. 4684/18-8-2015 έγγραφο ζητήθηκε η επιβεβαίωση εγκυρότητας των  εγγυητικών επιστολών καλής συμμετοχής από Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ  Χαλκίδας , Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΜΕΔΕ  Αγρινίου.  Για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών που εκδόθηκαν από ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Αττικής πραγματοποιήθηκε  αυθημερών ηλεκτρονικός έλεγχος Επειδή μέχρι τις 15:00 δεν ελήφθη απάντηση επί των ανωτέρω εγγράφου και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 4.1η της διακήρυξης η επιτροπή διαγωνισμού συνέχισε τη διαδικασία και την επόμενη ημέρα.

Λόγω ότι το Υποκατάστημα ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Χαλκίδας παρέμεινε κλειστό για το χρονικό διάστημα από 17-21/08/2015 η επιτροπή διαγωνισμού συνέχισε τη διαδικασία  τη Δευτέρα 24-08-2015 .

Με τo υπ. αριθμ. 1049/19-8-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Αγρινίου, και με το υπ. αριθμ.1011/24-08-2015 έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Χαλκίδας, τα οποία παρελήφθησαν μέσω φαξ από το Δήμο Σκύρου στις 19-08-2015 και 24-08-2015 αιώθηκε η εγκυρότητα των  εγγυητικών επιστολών καλής συμμετοχής των διαγωνιζόμενων στη δημοπρασία του έργου με τίτλο: " «ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΠΛΑΣΗ  Α΄ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ»

Ακολούθησε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής, σε πίνακα της υπηρεσίας, με την οποία γνωστοποίησε στους διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωσή τους και ότι μπορούν μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις τους, οι οποίες απευθύνονται στην Προϊσταμένη Αρχή.

Οπότε, σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω, προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται η Κ/ΞΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΛΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέση έκπτωση 43,82%.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου  (και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.skyros.gr) για ενημέρωση των διαγωνιζόμενων και τυχόν υποβολή ενστάσεων για πέντε ημέρες. Στην περίπτωση που υποβληθούν ενστάσεις η Ε.Δ. διαβιβάζει το πρακτικό και τη γνώμη της στην Προϊσταμένη Αρχή, η οποία εκδικάζει τις ενστάσεις, αποφασίζει και τελικά εγκρίνει το αποτέλεσμα. Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού η Ε.Δ. ολοκληρώνει το έργο της και υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή.

 

Η Επιτροπή                                           Η εκπρόσωπος του ΤΕΕ

Σκαλτσάρη Σπυριδούλα                                                         Φεργάδη Σοφία

 

Γκαμπλιά Παρασκευή

 

Γεννηματάς Δημήτριος

More Articles...

Page 1 of 24

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Contact

Skyros Town Hall
Skyros,Chora 34007
Tel. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr

Terms of use

All content and services provided on this website are available to visitors and users only for strictly personal use and information.

More

Text Size

Who's Online

We have 47 guests online
Travel Turne Tranzito
date.timezone = "Europe/Greece"