Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019

Δομή Δήμου

 

 

Δήμαρχος: κ. Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης Ε.

 

Αντιδήμαρχοι:

α) κ. Ευσταθίου Δημήτριος  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

- την τέλεση γάμων

2. Τεχνικών Έργων και ιδίως  την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- των τεχνικών έργων και μελετών που αφορούν την ύδρευση- αποχέτευση

- τη συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης και άρδευσης

- των αντλιοστασίων

- της συντήρησης και διαχείρισης της  αποχέτευσης και των βιολογικών καθαρισμών.

- των αντιπλημμυρικών και  εγγειοβελτιωτικών έργων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

4. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

- Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

- την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

- το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας  και τεχνολογίας

- Την  ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και  βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

- Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα

- Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

β) κα. Μανωλάκη Αμέρισσα  με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων  και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου - Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

 

2. Διοικητικών θεμάτων  και ιδίως:

- την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.

- την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου.

- την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

- την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού

- τη  χορήγηση αδειών του προσωπικού

- την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

- τη λειτουργία των ΚΕΠ,

- τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,

- τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

- τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών

- την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

 

3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων  και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος

- την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο  των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.

- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001)

- γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 

Πρόεδρος Δ.Σ : κα. Κουκοβίνου Ελένη

 

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 

1. ΤΡΑΧΑΝΑΣ Ματζουράνης του Κωνσταντίνου

2. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Μαυρίκου

3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου

4. ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος του Μακρή

5. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Δημήτριος του Νικολάου

6. ΦΤΟΥΛΗΣ Σταμάτιος του Κωνσταντίνου

7. ΚΟΥΤΣΟΥΠΗ Αναστασία του Σταματίου

8. ΜΑΝΩΛΑΚΗ Αμέρισσα του Δημητρίου

9. ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΥ-ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ Ελένη του Ιωάννη

10. ΦΤΟΥΛΗΣ Δημήτριος του Γεωργίου

11. ΜΑΥΡΙΚΟΣ Νικόλαος  του Κωνσταντίνου

12. ΞΑΝΘΟΥΛΗ Μαρία του Ζαχαρία

13. ΜΑΥΡΙΚΟΣ Νικόλαος του Εμμανουήλ

14. ΛΑΜΠΡΟΣ Σταμάτιος του Εμμανουήλ

15. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος του Γεωργίου

16. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γεώργιος του Αριστείδη

17. ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ Εμμανουήλ του Σταματίου

Who's Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 36 επισκέπτες και κανένα μέλος

Όροι Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου διατίθεται στους επισκέπτες και τους χρήστες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση και ενημέρωση.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχείο Σκύρου
Χώρα Σκύρου, 34007
Tηλ. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr